RDW financieel

2014 was een bijzonder jaar. De omzet ontwikkelde zich gedurende het jaar beter dan verwacht. De kosten stegen ook, maar in mindere mate. Het netto resultaat kwam uit op € 3,5 miljoen. Het complete wettelijk jaarverslag, inclusief de volledige jaarrekening en goedkeurende accountantsverklaring, is te vinden op jaarverslag.rdw.nl


Exploitatierekening 2014

(alle bedragen x 1.000 euro)

Bedrijfsopbrengsten Realisatie 2014 Begroot 2014 Realisatie 2013
Typekeuringen 18.933 18.921 16.619
Ontheffingen 4.401 4.400 4.372
Erkenningregelingen VT 29.885 28.226 28.290
Erkenningregelingen R&I 8.403 7.736 8.019
Kentekenonderzoeken 14.523 11.427 12.081
Periodieke keuringen 3.962 3.759 3.761
Informatieverstrekking 4.114 5.062 4.359
Afgifte rijbewijzen 14.960 14.071 13.923
Afgifte documenten 83.776 78.000 83.595
Opgedragen taken 5.941 4.783 4.913
Overige inkomsten 4.541 3.175 7.082
Totaal bedrijfsopbrengsten 193.439 179.560 187.014
Bedrijfslasten Realisatie 2014 Begroot 2014 Realisatie 2013
Variabele kosten
Variabele kosten 16.079 14.846 8.263
Handelingsvergoeding 121 106 12.568
Personele kosten
Salarissen/wachtgelden 96.832 93.773 89.196
Externe inhuur op formatieplaatsen 9.686 3.266 5.667
Externe inhuur projecten 13.443 14.913 18.448
Overige P kosten 4.411 5.344 4.516
Algemene kosten
Overige kosten 16.879 15.938 16.807
Onderhoudskosten 9.650 10.232 8.326
Huisvestingskosten 6.251 6.495 5.879
Vervoerskosten 7.582 7.696 7.204
Projectkosten
Projectkosten 2.681 3.300 4.537
Projectkosten (de)activeren -2.456 -1.500 -3.181
Afschrijving zelfontwikkelde software 1.149 982 482
Afschrijvingskosten
Afschrijving materieel actief 6.786 7.309 6.117
Afschrijving koopsoftware 871 888 851
Bijzondere baten en lasten
Bijzondere baten en lasten - - -
Totaal Bedrijfslasten 189.965 183.588 185.680
Resultaten Realisatie 2014 Begroot 2014 Realisatie 2013
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening 3.474 -4.028 1.334
Buitengewone baten en lasten
Buitengewone baten en lasten - - -
Bedrijfsresultaat 3.474 -4.028 1.334
Financiële baten en lasten
Interestbaten 17 - 47
Interestlasten -12 - -21
Totaal financiële baten en lasten 5 - 26
Netto resultaat 3.479 -4.028 1.360
Naar top pagina