Digitaal

Een digitale overheid in 2017: dat is de nationale ambitie. De RDW werkt hier natuurlijk op volle kracht aan mee. In 2014 heeft de RDW de digitale dienstverlening verbeterd én uitgebreid. Meer open data, meer diensten beschikbaar via het Online loket en meer gebruikers van de digitale Berichtenbox.

Alles online regelen, toekomstmuziek?

Steeds meer zaken kun je online regelen. Met de overheid en met bedrijven. Maar bij elke webshop heb je een apart account. Internetbankieren werkt overal anders. En bij de overheid gebruik je DigiD. DigiD en andere inlogmethoden zijn echter nog niet veilig genoeg om echt álles mee te regelen.

Het op naam stellen van een auto kan bijvoorbeeld nog niet online. Hiervoor moeten we met meer zekerheid kunnen vaststellen wie iemand is. Marije Stam, informatiemanager bij de RDW: ‘Om mogelijk te maken dat de RDW meer dienstverleningsprocessen digitaliseert, hebben we een elektronische identiteit met een hoge betrouwbaarheid nodig. Dit kan met een elektronisch identiteitsbewijs (eID).

Het eID-stelsel

Het kabinet wil een afsprakenstelsel ontwikkelen voor het gebruik van eID-middelen: het eID-stelsel. Een aantal overheidsorganisaties, waaronder de RDW, werkt hard aan de ontwikkeling van dit eID-stelsel. Uiteindelijk ontstaat een stelsel waarin verschillende eID-middelen naast elkaar bestaan. Er moet nog worden besloten of de overheid ook eID-middelen gaat uitgeven, bijvoorbeeld op het rijbewijs. Met het eID-stelsel met eID-middelen kunnen burgers en bedrijven bij organisaties inloggen, diensten afnemen of informatie uitwisselen. Deze middelen moeten dan wel veilig zijn.

Illustratie van een virtuele datastroom met een sleutel op de voorgrond

Sterker authenticatiemiddel

De RDW wil dienstverlening aanbieden waarvoor een sterker authenticatiemiddel nodig is dan DigiD. Daarom heeft de RDW voor de korte termijn een versterking van de huidige DigiD bedacht. Hiervoor heb je niet alleen een inlognaam en een wachtwoord nodig, maar ook een persoonlijk document. Bijvoorbeeld je paspoort, identiteitskaart of het nieuwe rijbewijs met chip.

Remote Document Authentication

In 2014 is Remote Document Authentication (RDA) ontwikkeld. Marije: ‘Nu willen we hier in 2015 verder mee. We gaan RDA zelf beproeven. Samen met onder andere de Dienst Uitvoering Onderwijs en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kijken we of het ook bij andere organisaties werkt. Na het testen kan een besluit worden genomen over het op korte termijn doorontwikkelen van het DigiD met RDA.’

Hoge betrouwbaarheid

Op de foto: Marije Stam

Marije Stam, informatiemanager bij de RDW: ‘Om meer dienstverleningsprocessen te kunnen digitaliseren, hebben we een elektronische identiteit met een hoge betrouwbaarheid nodig.’

Open data geven kansen aan de markt

De RDW maakt openbare overheidsinformatie toegankelijk voor iedereen. Net als andere overheden en overheidsdiensten. De markt krijgt zo de kans om op basis van deze betrouwbare gegevens eigen producten en diensten te ontwikkelen, zoals apps.

Open data zijn gegevens die 24 uur per dag gratis beschikbaar zijn voor hergebruik. De RDW biedt al twee jaar open data over voertuigen aan. Sinds begin 2014 ook open data over parkeren. Iedereen kan de data opvragen, je hebt alleen een computer nodig. Je vindt de gegevens op het portaal voor open mobiliteitsdata van de RDW.

Gebonden aan regels

RDW’er Martine van Heijnsbergen, senior adviseur bij de divisie Registratie & Informatie: ‘Ook de RDW is aan wetten en regels gebonden. Voor marktpartijen en burgers is alleen informatie die niet privacy-, fraude- of concurrentiegevoelig is beschikbaar voor vrij hergebruik. De data mogen nooit terug te voeren zijn op een persoon. Je kunt uit deze gegevens dus nooit afleiden wie waar is geweest en met welke auto.’

Illustratie van een virtuele datastroom met een rood slot op de voorgrond

Transparant zijn

Data beschikbaar stellen voor hergebruik en privacy zijn onderwerpen die elkaar direct raken. Martine: ‘Het is belangrijk dat de burger weet welke data de RDW heeft. Daarnaast moet duidelijk zijn welke data openbaar zijn en hoe deze data door andere partijen gebruikt mogen worden. Als we transparant zijn over wat we aan wie geven, dan kunnen we misverstanden voorkomen.’

Persoonsgegevens

Open data zijn altijd anonieme gegevens. Ze zijn niet te herleiden tot personen. De RDW is soms bij wet verplicht om met andere overheden persoonsgegevens uit te wisselen. Martine: ‘Maar alleen als deze gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de wettelijke taak van die overheidsdienst.’

iManifest

De RDW vindt het belangrijk om transparant te zijn over welke data er precies openbaar zijn. Of beschikbaar kunnen worden gemaakt. En welke data er worden uitgewisseld tussen overheden. Dit is ook afgesproken in het iManifest. Dit manifest is opgesteld door de Manifestgroep. Deze bestaat uit onder andere de RDW, de Belastingdienst, UWV en CIZ.

Goed beschermde en betrouwbare data

Bescherming van data

De RDW vindt de bescherming van zijn informatie enorm belangrijk. Via een bewuste afweging van risico’s en kosten komt de RDW tot het juiste beveiligingsniveau. In 2010 werd het ICT Bedrijf van de RDW gecertificeerd conform ISO 27001. Dit is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Met dit certificaat wordt ook invulling gegeven aan het bijgestelde Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst. De gehele RDW werd in 2012 geauditeerd. In februari 2013 verkreeg de RDW officieel het certificaat voor ISO 27001 en in 2014 is een surveillance-audit met succes afgerond.

Privacy-audit

De RDW verwerkt persoonsgegevens. Voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is daarom een uitgangspunt voor de RDW. De beroepsverenigingen voor accountants en IT-auditors hebben de ‘privacy-audit’ ontwikkeld. Deze ‘privacy-audit’ leidde in 2013 tot het certificaat privacy-audit proof voor het kentekenregister. In 2014 vond ook een audit plaats die wederom leidde tot het keurmerk ‘privacy-audit proof’.

Betrouwbare data

Vele partijen maken gebruik van de gegevens die bij de RDW zijn opgeslagen. Betrouwbaarheid van deze gegevens is dus uitermate belangrijk. Een goede beveiliging van de systemen en van de communicatie met andere organisaties is een vereiste. De RDW laat tal van audits en controles uitvoeren om dit te waarborgen. Meer informatie over goed beschermde en betrouwbare data staat in het wettelijk jaarverslag van de RDW.

Transparant over data

Op de foto: Martine van Heijnsbergen

Senior adviseur bij de divisie Registratie & Informatie Martine van Heijnsbergen: ‘Als we transparant zijn over welke data we aan wie geven, dan kunnen we misverstanden voorkomen.’

Steeds meer diensten online

Op 1 januari 2014 zijn 21 nieuwe digitale diensten toegankelijk gemaakt via het Online loket van de RDW. Veel meer zaken kun je nu digitaal aanvragen en regelen. Zoals het aanvragen van een vervangend kentekenbewijs of het omwisselen van je papieren kentekenbewijs voor een kentekencard.

Er zijn nu zo’n 60 producten en diensten van de RDW online beschikbaar. Gert Jan Holland, manager Informatie en Rijbewijzen bij de RDW: ‘Hierdoor is het totaal aantal online aanvragen voor producten en diensten sinds 2013 vertienvoudigd, van 400 duizend naar 4 miljoen. Dat vraagt natuurlijk nogal wat van de techniek.’

Dubbele capaciteit

In 2014 heeft de RDW daarom een grote technische verbetering uitgevoerd aan het digitale dienstenplatform. Het platform waarop alle diensten worden aangeboden is nu volledig ‘dubbel uitgevoerd’. Gert Jan: ‘Dat wil zeggen dat er dubbele capaciteit aan computers beschikbaar is. Deze draait volledig naast elkaar. Als de ene helft uitvalt dan blijft de andere helft gewoon draaien en gaat de dienstverlening door.’ Zo is de kans op uitval veel lager. In 2015 gaat de RDW het digitale dienstenplatform verder stabiliseren en verbeteren.

foto van tabled met rdw product pagina

APK-steekproef digitaal

Ook op andere plekken bij de RDW wordt gewerkt aan online diensten. Zo wil de RDW in de toekomst keurmeesters inzicht bieden in hun APK-prestaties via een eigen portal. Dan is het allereerst nodig dat de APK-steekproefcontroleurs digitaal gaan werken. Hiervoor is in 2014 een eerste stap gezet. Tijdens een proefperiode werkten 10 steekproefcontroleurs met een tablet met daarop een speciaal ontwikkelde app. Via deze werkomgeving kreeg de controleur de gegevens van de steekproef binnen. Ook werd het steekproefrapport digitaal opgesteld en ondertekend. De proef verliep probleemloos.

Digitalisering bedrijfsvoering

Manager APK Hens Peeters Weem: `De 300 steekproefcontroleurs werken nu nog met formulieren die zij met de hand invullen. En de steekproeven krijgen zij binnen via de sms. Helaas hebben we nu bijna wekelijks storingen met het sms-verkeer wat uiteraard erg vervelend is voor het APK-bedrijf en voor de steekproefcontroleur. Daar zijn we straks gelukkig vanaf. Ook zijn de rapporten beter leesbaar, is de kans op fouten kleiner en zijn onze systemen altijd up-to-date. Een mooie stap in de digitalisering van de bedrijfsvoering van de RDW.’

Digitale overheid 2017

De regering vindt dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Bedrijven en burgers moeten uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een vergunning. De RDW is hard op weg om deze doelstelling te helpen realiseren.

Dienstverlening gaat altijd door

Op de foto: Gert Jan Holland

Gert Jan Holland, manager Informatie en Rijbewijzen bij de RDW: ‘We hebben een dubbele capaciteit aan computers beschikbaar die volledig naast elkaar draait. Zo gaat onze dienstverlening altijd door.’

Digitale post van de RDW

De Berichtenbox van MijnOverheid is voor burgers dé digitale brievenbus van de overheid. Meer dan 1 miljoen gebruikers ontvangen nu digitale post van de RDW, zoals herinneringsbrieven voor de APK.

In 2014 legde MijnOverheid vooral de focus op de techniek van de Berichtenbox. Kon het systeem de grote aantallen wel aan? Edith Kaldijk, adviseur bij de afdeling Frontoffice van de RDW: ‘De RDW wil in 2015 graag de focus op gebruikersvriendelijkheid.’

Berichtenbox is wennen

Gebruikers hadden soms niet door dat er post voor ze was in de Berichtenbox. Bijvoorbeeld de herinneringsbrief voor de APK-keuring. Daardoor vergaten zij de APK-keuring en kregen ze een boete. Dit misverstand leidde logischerwijs tot klachten bij de RDW. Het gebruik van een digitale brievenbus is dus wennen voor de burger. Edith: ‘Een gebruikersonderzoek gaat de benodigde input geven om de Berichtenbox gebruiksvriendelijker te maken.’

RDW actief op Twitter

De RDW twittert, net als een groot deel van de rest van Nederland. Sinds begin 2014 kan iedereen vragen stellen aan @RDWnl. De RDW reageert tijdens kantooruren binnen maximaal 4 uur op vragen en klachten. Daarnaast deelt de RDW ook zelf informatie.

Klanten reageren positief op de manier waarop de RDW communiceert via Twitter. Uit de evaluatie na een halfjaar blijkt dat Twitter een waardevol kanaal is om klanten te bereiken.

Naar top pagina