RDW financieel

2014 was een bijzonder jaar. De omzet ontwikkelde zich gedurende het jaar beter dan verwacht. De kosten stegen ook, maar in mindere mate. Het netto resultaat kwam uit op € 3,5 miljoen. Het complete wettelijk jaarverslag, inclusief de volledige jaarrekening en goedkeurende accountantsverklaring, is te vinden op jaarverslag.rdw.nl


Balans per 31 december 2014

(alle bedragen x 1.000 euro)

Activa

Activa Stand per 31-12-2014 Stand per 31-12-2013
Vaste activa
Immateriële vaste activa 7.654 5.196
Materiële activa 47.961 45.928
Totaal vaste activa 55.615 51.124
Vlottende activa
Voorraden 4.328 4.050
Vorderingen 12.132 9.222
Overlopende activa 17.178 16.093
Liquide middelen 10.929 19.521
Totaal vlottende activa 44.567 48.886
Totaal activa 100.182 100.010

Passiva

Passiva Stand per 31-12-2014 Stand per 31-12-2013
Reserves
Structurele reserve 20.036 20.002
Conjuncturele reserve 3.848 5.823
Bestemmingsreserve rijbewijzen 5.726 6.778
Reserve flankerend beleid 2.655 3.662
Reserve beleidsinitiatieven 11.100 4.929
Wettelijke reserve immateriële vaste activia 5.310 4.003
Totaal reserves 48.675 45.197
Voorzieningen 17.059 16.582
Kortlopende schulden
Crediteuren 7.730 8.959
Overige schulden 20.377 22.564
Overlopende passiva 6.341 6.708
Totaal kortlopende schulden 34.448 38.231
Totaal passiva 100.182 100.010
Naar top pagina