Typegoedkeuringen

De RDW beoordeelt voordat voertuigen op de weg worden toegelaten en bij ingrijpende aanpassingen daarna of is voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De RDW bewaakt ook de veiligheids- en milieuaspecten van het wagenpark in Nederland.

33.167 afgegeven typegoedkeuringen (inclusief testen)


​Na beoordeling en testen van voertuigen of voertuigonderdelen ontvangt de fabrikant een testrapport. Na goedkeuring van een testrapport door een goedkeuringsautoriteit ontvangt de fabrikant een (internationale- of nationale) typegoedkeuring. Hiermee kan hij producten zonder aanvullende keuring op de markt brengen. De goedkeuringen vormen de basis voor toelating op de weg en daarmee voor de registratie en kentekening van een voertuig. Als Nederlandse goedkeuringsautoriteit voert de RDW deze activiteiten uit voor fabrikanten uit de hele wereld. Op dit punt concurreert de RDW in meer of mindere mate met Europese goedkeuringsautoriteiten in andere EU-lidstaten. 

Typegoedkeuringen

De RDW richtte in 2014 zijn processen efficiënter in. Hierdoor kwam  capaciteit beschikbaar om een aantal nieuwe technische diensten toe te laten, met als resultaat een toename in het aantal afgegeven typegoedkeuringen. Daarnaast was  door nieuwe regelgeving in 2014 een grotere vraag aan typegoedkeuringen. Dit leidde tot een stijging van het aantal afgegeven typegoedkeuringen met 31% ten opzichte van 2013. Hiermee werd de positie van de RDW in de wereld van afgifte van typegoedkeuringen verder verbeterd. Dit kwam ook ten goede aan de positie van Nederland bij de ontwikkeling van Europese regelgeving.

Staafdiagram van typegoedkeuringen van 2014 en 2013


Conformity of production

In 2012 richtte de RDW het toezicht op fabrikanten anders in. De eerste resultaten werden al zichtbaar in 2013. Dit leidde in 2014 tot een stijging van het aantal beoordelingen met 20%. Op basis van een compleet verkregen risicobeeld, rolt de RDW het risicogestuurd toezicht in 2015 verder uit. Bedrijven met een hoog risico worden bezocht, voor bedrijven met een laag risico vindt een administratieve beoordeling plaats. De RDW is samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu bezig het toezicht op fabrikanten door de verschillende lidstaten verder te harmoniseren.

Testrapporten

Het aantal afgegeven testrapporten steeg met 19% ten opzichte van 2013. Voor de stijging zijn verschillende redenen aan te voeren:

  • In 2013 trad de nieuwe Global Safety Regulation in werking. Hiermee ging Europese regelgeving over naar wereldwijde regelgeving. Dit had een inhaalslag tot gevolg op omzetting van EC-richtlijnen (EU) naar UN/ECE-reglementen (Wereldwijd). Deze inhaalslag ging gepaard met aanvullend testwerk en bijbehorende testrapporten.
  • Het aantal Research & Development-ontwikkelingen in de markt nam licht toe. Hierdoor steeg het aantal testen en bijbehorende testrapporten.

Recall

Het aantal terugroepacties (recalls) wordt mede bepaald door de openheid van fabrikanten om een mogelijk gevaar aan een voertuig of voertuigonderdeel te melden. Ook de hoeveelheid media-aandacht over terugroepacties draagt bij aan deze openheid. De laatste 3 jaar steeg het aantal meldingen, zowel die door fabrikanten als die door consumenten. De stijging van het aantal consumentenmeldingen in 2014 was mogelijk toe te wijzen aan de bekendheid van het terugroepregister op de website van de RDW.

Staafdiagram van terugroepacties (recalls) van 2014 en 2013

Naar top pagina