Toezicht en controle op erkenningen

De RDW verleent verschillende soorten erkenningen aan bedrijven uit de voertuigbranche en houdt hier toezicht op.

6.978.650 APK-keuringen in Nederland (licht + zwaar)


​De RDW verleent technische erkenningen voor:

 • het uitvoeren van periodieke keuringen (APK);
 • het inbouwen van gasinstallaties (LPG);
 • het inbouwen van tachografen (TA);
 • het inbouwen van Alcoholslot (ASP);
 • het inbouwen van Boordcomputer Taxi (BCT) (sinds 2013).

Staafdiagram erkenningen en bevoegdheden in 2014 en 2013

De RDW verleent ook erkenningen voor meer administratief georiënteerde erkenningen en bevoegdheden, zoals:

 • het houden van voertuigen in bedrijfsvoorraad;
 • het rijden met een handelaarskenteken (groene platen);
 • het produceren van kentekenplaten.
Staafdiagram van erkenningenen bevoegdheden in 2014 en 2013

Daling LPG-erkenninghouders

Het aantal LPG-erkenninghouders daalde met 15%. Door maatregelen van de regering om het rijden op LPG duurder te maken, werden minder LPG-installaties ingebouwd. Een groot aantal erkenninghouders stopte mede als gevolg hiervan met deze erkenning.  

Veel nieuwe erkenninghouders Boordcomputer Taxi (BCT)

De subsidie voor de inbouw van een boordcomputer taxi (BCT) eindigde in 2014. Alle boordcomputers moesten voor het einde van deze periode ingebouwd en gemeld zijn. Hierdoor waren er in 2013 en 2014 veel nieuwe erkenninghouders. Verwacht wordt dat het aantal nieuwe erkenninghouders BCT vanaf 2015 sterk afneemt. Dan worden er jaarlijks nog circa 3.500 boordcomputers ingebouwd.

Totaal aantal erkenninghouders toegenomen

In 2014 was een lichte toename van het totaal aantal erkenninghouders. Vooral het aantal erkenninghouders met een erkenning Bedrijfsvoorraad en Tenaamstellen Voertuigen nam toe. Dit kwam door het vereenvoudigen van de tenaamstellingsprocessen. Daarnaast werden de permanente voorwaarden voor deze bevoegdheid per 1 januari 2014 minder streng. Dit maakte het voor erkenninghouders aantrekkelijker om deze erkenning aan te vragen. Het aantal erkenninghouders Export daalde. Oorzaken voor deze daling waren beëindigingen door sancties of op eigen verzoek. Dit had veelal te maken met hogere erkenningseisen. Ook nam het aantal erkenninghouders met de erkenning Export dienstverlening in 2014 opnieuw toe. Dit is mogelijk het gevolg van het feit dat sinds 2013 de erkenning Bedrijfsvoorraad geen voorwaarde meer is voor een erkenning Export dienstverlening.

Staafdiagram erkenninghouders in 2014 en 2013

Toezicht op erkenninghouders

Tijdens bedrijfsbezoeken controleert de RDW of de erkende bedrijven nog steeds voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Als dit niet het geval is, kan de RDW een sanctie opleggen. Een erkenning kan tijdelijk dan wel definitief worden ingetrokken. In 2014 legde de RDW 4.936 bedrijfsbezoeken af in het kader van de erkenningen APK, LPG, ASP, BCT en TA. Dit betrof zowel periodieke basisbezoeken als bezoeken na een aanvraag of wijziging van een erkenning. De basisbezoeken vinden eens per 3 jaar plaats. In 2014 legde de RDW minder basisbezoeken af. Dit kwam door het bijscholen van medewerkers en het opleiden van 3 nieuwe medewerkers en 2 bestaande medewerkers tot combi-bezoeker. Combi-bezoekers verrichten bedrijfsbezoeken voor zowel technische als voor administratieve erkenningen. In 2014 nam het aantal bedrijfsbezoeken in verband met 1e aanvragen erkenningen toe. Het merendeel van deze aanvragen betrof de erkenning APK. Daarnaast steeg het aantal 1e aanvragen voor de erkenning BCT.

Staafdiagram bedrijfsbezoeken APK, LPG, TA en BCT in 2014 en 2013

Verhoogd risicoprofiel

Van alle bedrijfsbezoeken vonden 410 bezoeken plaats op basis van een verhoogd risicoprofiel. Deze zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

 • Nieuwe erkenninghouders worden 6 maanden na hun start bezocht.
 • In de tweede helft van 2014 startte een pilot waarin een speciaal team analyses maakte van bedrijven die mogelijk risicovol gedrag vertonen bij onder meer het afmelden van APK-keuringen. In dat kader lichtte de RDW 140 bedrijven door. Bij 75 bedrijven leidde dit tot een actie: een bedrijfsbezoek of een steekproef. Dit leidde tot 25 sancties tegen erkenninghouders en 44 sancties tegen keurmeesters.
 • Vanaf 1 mei 2014 is een remmenbank verplicht voor APK-erkenninghouders. De RDW bezocht bedrijven die begin 2014 nog geen remmenbank hadden. Dit leidde ertoe dat op 1 mei 2014 nauwelijks bedrijven in de problemen zijn gekomen.

Een deel van de bedrijfsbezoeken nam vanwege de complexe aard van het bezoek meer tijd in beslag. Hierdoor daalde het totaal aantal afgelegde bezoeken op basis van een risicoprofiel.

Zwaardere sancties

In 2014 legde de RDW een groter aantal zwaardere sancties op, zoals voorwaardelijke en tijdelijke intrekkingen. Zowel het aantal sancties tegen erkenninghouders als het aantal sancties tegen keurmeesters steeg. Dit was voornamelijk het gevolg van het scherper inzetten van risicogestuurd toezicht.

Staafdiagram van aantal sancties tegen erkenninghouders in 2014 en 2013


Staafdiagram van aantal sancties tegen Keurmeesters APK in 2014 en 2013

Informatieve bedrijfsbezoeken

Na implementatie van modernisering tenaamstellen voertuigen (MTV) en online kilometerregistratie (OKR) was een deel van de bedrijfsbezoeken informatief van aard. De bezoeken namen hierdoor meer tijd in beslag, waardoor het totaal aantal afgelegde bedrijfsbezoeken afnam. Het aantal aanvragen door nieuwe erkenninghouders (eerste aanvragen) steeg. Hierdoor vonden meer bezoeken plaats in het kader van 1e aanvraag erkenning dan was voorzien. In 2014 legde de RDW meer waarschuwingen met verscherpt toezicht op. Dit veroorzaakte een toename van het aantal bedrijfsbezoeken door verscherpt toezicht.

Staafdiagram bedrijfsbezoeken

Externe meldingen

De RDW legde minder bedrijfsbezoeken af op basis van externe meldingen. Dit kwam door problemen met de bestandslevering van een externe ketenpartner. De daling werd enigszins gecompenseerd doordat er veel bedrijfsbezoeken waren naar aanleiding van registervergelijkingen. Deze bezoeken leidden tot een toename van het aantal sancties ten opzichte van 2013. In 2015 kijkt de RDW nog intensiever naar:

 • gedragingen van erkenninghouders;
 • meldingen vanuit de RDW zelf; 
 • meldingen van externe partijen zoals de Belastingdienst of politie.

Deze informatie wordt gebruikt om de risicoprofielen indien nodig bij te stellen.


Toename sancties

Het totaal aantal sancties nam toe. Dit had meerdere oorzaken:

 • Bij bedrijven met de erkenningen Export en Export Dienstverlening controleerde de RDW of zij per 1 januari 2014 voldeden aan de nieuwe eis voor een kluis. Veel erkenninghouders bleken hier niet aan te voldoen. Bij de bedrijven die gedurende de schorsing niet zorgden voor een deugdelijke kluis, werd de schorsing omgezet in een definitieve intrekking.
 • Per 1 januari 2014 gold voor erkende bedrijven de verplichting om tellerstanden vast te leggen. De RDW houdt hier toezicht op. De controle op de correcte invoer van tellerstanden leidde tot een toename van het aantal waarschuwingen en het aantal voorwaardelijke intrekkingen.
 • De RDW voerde in 2014 meer registercontroles uit. Verdachte transacties en registraties werden geanalyseerd. Op basis daarvan vonden bedrijfsbezoeken plaats. Deze gerichte controles waren effectief en zorgden voor een hoger sanctiepercentage.
Staafdiagram van sancties voortkomend uit bedrijsbezoeken in 2014 en 2013

Toezicht op erkenningen

Het aantal afmeldingen voor APK bij lichte voertuigen steeg met 247.554 stuks ten opzichte van 2013. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de gestegen verkoop van occasions. Hierbij wordt vaak een geldige APK geleverd. In 2014 daalde de inbouw van LPG-installaties met 23% ten opzichte van 2013. Dit kwam waarschijnlijk door lagere brandstofprijzen (benzine en diesel) en de invoering van de nieuwe oldtimer-regeling. Het aantal afgemelde alcoholsloten (ASP) steeg. Dit kwam doordat meer berijders een sanctie voor inbouw van een alcoholslot kregen opgelegd. Daarnaast moet ieder nieuw ingebouwd alcoholslot tijdens de sanctieperiode meerdere malen per jaar worden uitgelezen. Dit gebeurt bij de erkenninghouder. In 2014 liep de subsidieregeling af voor de inbouw van een boordcomputer taxi (BCT). Hier is veel gebruik van gemaakt, wat leidde tot een stijging van het aantal afmeldingen. De uitgevoerde steekproeven hebben een directe relatie met het aantal afmeldingen. Een stijging van het aantal afmeldingen resulteert direct in een stijging van het aantal steekproeven en vice versa.

Staafdiagram afmeldingen in 2014 en 2013
 

Steekproeven

In 2014 haalde de RDW de wettelijk vastgestelde steekproefpercentages voor APK (licht en zwaar). Ook werd het steekproefpercentage voor tachografen gehaald. Bij erkenningen met relatief weinig afmeldingen, is het moeilijk om het toezicht efficiënt te laten verlopen. Er kan relatief veel reistijd zitten tussen 2 afmeldingen. Hierdoor blijft minder tijd over voor de uitvoering van de steekproeven zelf. De RDW maakt een constante afweging tussen het zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten van zijn steekproefcontroleurs en het behalen van de steekproefpercentages. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zette het ASP-programma in het najaar van 2014 stop naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. Hierdoor was het niet mogelijk de steekproefnorm van deze erkenning te behalen.

Staafdiagram aantal steekproeven in 2014 en 2013

Staafdiagram steekproefpercentages in 2014 en 2013


Naar top pagina