Medewerkers

Externe dienstverlening kan alleen goed zijn als de interne organisatie klopt. De RDW vindt zijn medewerkers zeer belangrijk en investeert ook veel in opleiding en ontwikkeling.

1.368,6 gemiddeld aantal medewerkers (in fte)


​De gemiddelde bezetting over 2014 (na correctie PAS-regeling) was 1.368,6 fte. De verdeling van de eindbezetting over de verschillende organisatieonderdelen was als volgt:

  • Registratie en Informatie: 363 personen;
  • Voertuigtechniek: 727 personen;
  • Informatie & Communicatie Technologie: 227 personen;
  • Directie en stafafdelingen: 194 personen.

In 2014 steeg het aantal fte’s door een toename van het werkaanbod. Vooral het aantal importkeuringen in de keuringsstations van de RDW en het aantal APK-steekproeven nam sterk toe. Deze werklasttoename wordt opgevangen met overwegend tijdelijk personeel, zodat de RDW de komende periode voldoende flexibel blijft (flexibele schil). 

Staafdiagram van personele bezetting in 2014 en 2013

Leeftijdsopbouw

In 2014 was de gemiddelde leeftijd van de RDW-medewerker 48,9 jaar. Dit is een stijging van 0,5 jaar ten opzichte van 2013. De afdeling Ontwikkeling Voertuigreglementering (OVR) is de afdeling met de hoogste gemiddelde leeftijd (56,0 jaar). De afdeling met de langste gemiddelde diensttijd (26,4 jaar) is eveneens OVR. De afdeling Strategie en Externe Ontwikkelingen (SEO) is met een gemiddelde leeftijd van 40,7 jaar de ‘jongste’ afdeling. SEO is ook de afdeling met de kortste gemiddelde diensttijd (7,6 jaar). De gemiddelde diensttijd bij de RDW is 17,6 jaar. Van de medewerkers is 32 % vrouw. Dit is vrijwel gelijk aan het percentage werkzame vrouwen in voorgaande jaren.

In- en uitstroom

In 2014 traden er 56 nieuwe medewerkers in dienst (2013: 42). 37 medewerkers hebben de RDW verlaten (2013: 36). 

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in 2014 bedroeg 4,4%. Dat is gelijk aan het percentage in 2013. Gemiddeld meldt een medewerker zich 1,2 keer per jaar ziek. In 2013 was dit 1,3 keer. 

Staafdiragram van verzuimpercentages in 2014 en 2013

Opleidingskosten

Per medewerker investeerde de RDW in 2014 gemiddeld € 1.765 in opleiding en training. Dat komt overeen met 2,7% van de loonsom. Dit is inclusief:

  • training ‘on the job’;
  • heroriëntatie;
  • persoonlijk opleidingsbudget;
  • managementleergang Tools;
  • O&P-trajecten (Ontwikkeling & Professionalisering).

Staafdiagram van opleidingen in 2014 en 2013

Naar top pagina